Certyfikacja personelu połączeń nierozłącznych

Firma HMS prowadzi certyfikację personelu połączeń nierozłącznych zgodnie z posiadanym programem certyfikacji HMS-01.

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie i do wydania certyfikatu – dla spawacza, operatora oraz lutowacza

  • Wykształcenie: minimum podstawowe
  • Doświadczenie: nie wymagane
  • Wiedza teoretyczna: deklaracja dot. znajomości wymagań niniejszego programu
  • Egzamin praktyczny: Pozytywny wynik egzaminu

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w niniejszych Wytycznych do certyfikacji HMS.01.

Deklaracja jest składana na formularzu oceny JN.F.I01.01.V01. w momencie przystąpienia do egzaminu.

Kandydat przystępujący do egzaminu może składać skargi i odwołania wobec rozstrzygnięć jednostki notyfikowanej; skargi i odwołania w formie pisemnej muszą być kierowane do kierownika jednostki notyfikowanej.