Certyfikacja personelu połączeń nierozłącznych

Firma HMS prowadzi certyfikację personelu połączeń nierozłącznych zgodnie z posiadanym programem certyfikacji HMS-01.

opis procesu certyfikacji

Kandydat ubiegający się o certyfikację powinien spełniać poniższe kryteria:

  • ukończone 18 lat,
  • spełniać wymagania dotyczące odbycia szkolenia i/lub uzyskania praktyki w wykonywaniu połączeń nierozłącznych, gdy jest to wymagane dokumentem odniesienia,
  • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania połączeń nierozłącznych.
  • władać w mowie i piśmie językiem polskim lub angielskim (w tych językach prowadzony może być egzamin) w stopniu zapewniającym swobodną komunikację w zakresie prowadzonej certyfikacji,
  • władać w mowie i piśmie innym językiem, w którym prowadzony będzie egzamin – wyłącznie po ustaleniu tego faktu z Jednostką Certyfikującą

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w programie certyfikacji HMS-01.

Deklaracja jest składana na formularzu oceny JN.F.I01.01.V01.

Kandydat przystępujący do egzaminu może składać skargi i odwołania wobec rozstrzygnięć jednostki certyfikującej; skargi i odwołania w formie pisemnej muszą być kierowane do kierownika jednostki certyfikującej.

PROCES PONOWNEJ CERTYFIKACJI

W przypadku ponownej certyfikacji przebieg działań jest dokładnie taki sam jak w przypadku pierwszej certyfikacji. W celu zapewnienia ciągłości certyfikacji zaleca się złożenie wniosku o certyfikację w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanego certyfikatu.

ZMIANY W PROGRAMIE CERTYFIKACJI LUB W NORMACH POWOŁANYCH

W przypadku zmiany w programie certyfikacji, jednostka jest zobowiązana dokonać analizy czy ważne w momencie zmiany certyfikaty wydane przez nią przed naniesieniem zmian w programie certyfikacji, mogą utrzymać ważność, czy należy podjąć kroki by utrzymać ich ważność. Wszelkie wyniki analizy i ewentualnych działań muszą być udokumentowane.

W przypadku zmian w normach powołanych, na wniosek osoby lub przedsiębiorstwa następuje weryfikacja zmian w normach powołanych w stosunku do posiadanych przez osoby oraz określenie ich zakresu i w porozumieniu z klientem podejmowane są stosowne kroki (zmiana certyfikatu lub ponowna ocena).