Pomiary ilościowe

Przy pomocy skanowania laserowego 3D jesteśmy w stanie wykonać precyzyjne bezdotykowe pomiary dużych objętości w relatywnie krótkim czasie. Technologia ta jest krokiem wyprzedzającym dotychczasowe metody pomiarowe w topografii klasycznej ponieważ nie są mierzone punkty charakterystyczne ale obiekt mierzony jest w całości z milimetrową dokładnością.

Metoda pomiarów ilościowych ma główne zastosowanie w przypadku pomiarów dużych obiektów
o skomplikowanej geometrii. Pozwala ona na błyskawiczny prace metrologiczne obiektów takich jak:

  • hałdy z odpadami przemysłowymi,
  • pryzmy,
  • wały,
  • kłady kruszyw.
Pomiary ilościowe

Produktem pomiarów jest chmura punktów, która idealne z najdrobniejszymi szczegółami odwzorowuje realny obiekt. Wszystkie punkty posiadają współrzędne (X, Y, Z). Dzięki sensorom GPS podajemy Państwu położenie hałdy w układzie globalnym ze współrzędnymi, lub jeżeli macie Państwo potrzebę stworzymy układ lokalny skanowanych miejsc. Na podstawie uzyskanej podczas pomiarów chmury punktów tworzona jest siatka trójkątów i poddawana jest ona skrupulatnym procesom obliczeniowym którego wynikiem jest np. objętość z dokładnością do 0,5%. Proces można rozszerzać do cyklicznych pomiarów i porównywać nakładając na siebie mierzone bryły, pokazując ewentualne ubytki lub nadwyżki.

Wyniki podawane są w formie przejrzystego raportu gdzie obok analiz arytmetycznych widnieją interpretacje graficzne zawierające model mierzonych modeli kubaturowych.