PROGRAM KWALIFIKACJI ZAKŁADÓW

AMPP QP Program

Uzyskaj Akredytację AMPP dla Twojego zakładu

CZYM JEST AKREDYTACJA QP?

QP to skrót od „Qualification Procedures” (Procedury kwalifikacyjne), oficjalnej kategorii norm opracowanych przez SSPC w 1989 roku w celu podniesienia rangi i renomy zakładów wykonujących powłoki i pokrycia.

AMPP przyznaje akredytację QP zakładom pracy, działom jakości, firmom inspekcyjnym, posiadającym odpowiednie doświadczenie w branży oraz dysponującym wiedzą, sprzętem i odpowiednią etyką w celu przeprowadzania prac antykorozyjnych.

Potwierdzenie i przyznanie akredytacji AMPP QP odbywa się poprzez przeprowadzenie audytu w zakładach pracy poprzez kwalifikowanych i doświadczonych audytorów branżowych na bazie którego przyznaje się akredytację.

Audyty akredytacyjne są przeprowadzane corocznie, celem zapewnienia zgodności z aktualnymi normami i standardami branżowymi.

Sprawdzony sposób oceny zdolności wykonawców do spełniania uznanych branżowych norm jakości dla zakładów pracy i profesjonalnych malarni.

Spełnienie wymagań AMPP przez wytwórcę w programie QP jest pożądane przez wielu klientów na rynku amerykańskim i poza jego obszarem. Programy te oferują jasno zdefiniowane standardy oraz dostęp do wyższej jakości zleceń dla wykonawców. Stwarza to nowe możliwości eksportowe dla wytwórców w Europie oraz ułatwia zakwalifikowanie do udziału w łańcuchu dostaw podczas budów bloków elektrowni atomowych w Europie według amerykańskiej technologii.

CZY WIESZ, ŻE?

Akredytacja QP jest również wymagana w specyfikacjach przez coraz większą liczbę podmiotów z branży przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, sektora petrochemicznego i nuklearnego, wytwarzania i przesyłu energii oraz prywatnych właścicieli obiektów, którzy chcą zmaksymalizować żywotność swoich konstrukcji.

QP AMPP oznacza program akredytacyjny dla firm pragnących podnieś poziom usług oraz prestiż na rynku międzynarodowym (w szczególności wobec potencjalnych klientów amerykańskich).

Na całym świecie jest ponad 460 akredytowanych wykonawców QP. Według Engineering News Record (ENR) 15 z 20 największych wykonawców powłok ma akredytacje QP udzielone przez SSPC.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych oraz setki publicznych i prywatnych właścicieli obiektów wymagają posiadania akredytacji QP dla poddostawców i wykonawców pokryć i powłok przemysłowych.

ZAKRES PROGRAMÓW AMPP QP

1

Zastosowanie do powłok nakładanych zarówno w warunkach warsztatowych jak i terenowych.

2

Program jest dostosowany do konkretnych procedur mających zastosowanie przy produkcji elementów dla przemysłu nuklearnego.

3

Program ma zastosowanie również dla firm inspekcyjno-kontrolnych.

4

Zaawansowana akredytacja dla organizacji w oparciu o najbardziej rygorystyczne zasady.

AKREDYTACJE QP

QP-1
NAKŁADANIE POWŁOK W TERENIE NA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJACH PRZEMYSŁOWYCH I MORSKICH

Akredytacja QP 1 to uznawany na całym świecie program, który ocenia praktyki wykonawców malowania przemysłowego w kluczowych obszarach ich działalności. Normy te są uważane za minimalny poziom usług i jakości dla dzisiejszej branży powłok. Złożony charakter systemów powłokowych i szczególne przygotowanie powierzchni wymagane dla tych systemów sprawiły, że wytyczne QP 1 mają kluczowe znaczenie dla trwałości nakładanych powłok ochronnych.
Program ma na celu zapewnienie odbiorcom i autorom specyfikacji środków do określenia, czy wykonawca prac malarskich jest w stanie wykonać przygotowanie powierzchni i nakładanie powłok w terenie na złożonych konstrukcjach przemysłowych i morskich, takich jak:
– Mosty
– Obiekty gastronomiczne
– Morskie platformy wiertnicze
– Obiekty wytwarzania energii
– Zakłady petrochemiczne / chemiczne
– Zbiorniki magazynowe
– Konserwacja statków
– Oczyszczalnie ścieków

QP-3
PROGRAM AKREDYTACJI MALOWANIA W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Wymagania dla QP 3 są podobne do tych dla QP 1, z wyjątkiem tego, że koncentrują się konkretnie na operacjach powlekania w zakładach produkcyjnych. Akredytacja QP 3 to uznawany na całym świecie program, który ocenia praktyki zakładów malarskich w kluczowych obszarach działalności. Normy te są uważane za minimalny poziom usług i jakości dla dzisiejszej branży powłok. Złożony charakter systemów powłokowych, szczególne warunki i przygotowanie powierzchni wymagane przez te systemy sprawiły, że wytyczne QP 3 mają kluczowe znaczenie dla trwałości powłok ochronnych nakładanych w zakładzie produkcyjnym.
QP 3 jest podzielony na segmenty według rodzaju zakładu produkcyjnego:
– Zamknięty zakład produkcyjny – stały obiekt, obudowa lub budynek (cztery ściany do poziomu gruntu i dach), w którym czynności związane z przygotowaniem powierzchni i nakładaniem powłok są zwykle wykonywane w środowisku nienarażonym na zewnętrzne warunki atmosferyczne i / lub nawiewany pył.
– Zadaszony zakład produkcyjny – stały obiekt, obudowa lub budynek z dachem, w którym czynności związane z przygotowaniem powierzchni i nakładaniem powłok są zwykle wykonywane bez bezpośredniego narażenia na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych.
– Otwarty zakład produkcyjny – stały obszar lub obiekt bez zadaszenia lub ścian, w którym zwykle wykonywane są czynności związane z przygotowaniem powierzchni i nakładaniem powłok. Obszar lub obiekt jest narażony na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych i nawiewany pył.

QP-5
AKREDYTACJA DLA FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ KONTROLĄ POWŁOK I OKŁADZIN

QP 5 to program akredytacji dla firm kontrolnych, który koncentruje się na branży powłok i pokryć przemysłowych. Program QP 5 ocenia zdolność firmy kontrolnej do zapewnienia stałej kontroli jakości powłok i pokryć dla swoich klientów.
Na podstawowym poziomie QP 5 zapewnia wsparcie zarówno właścicielowi, jak i firmie kontrolnej, wymagając kontroli i zrównoważenia, które zapewniają wysoki poziom kontroli jakości niezależnie od tego, który inspektor pracuje na froncie robót. Ten poziom jakości jest osiągany przez dostawców usług kontrolnych, którzy wdrażają programy jakości obejmujące zakresy odpowiedzialności, regularne szkolenia dla inspektorów, normy jakości i procedury oraz wewnętrzne audyty dokumentacji kontrolnej.
Spójność i odpowiedzialność na wszystkich poziomach usług kontrolnych dają właścicielom pewność, że ich projekt jest nie tylko kontrolowany, ale także sprawdzany i wspierany przez samą firmę kontrolną. Zarówno właściciele, jak i firmy kontrolne uświadomili sobie, że QP 5 idealnie wypełnia luki.

QP-7
Program wprowadzający dla wykonawców malowania

Program Wprowadzający dla Wykonawców Malowania został opracowany w celu weryfikacji możliwości wykonawców z mniej niż 12-miesięcznym doświadczeniem w zakresie przemysłowego, morskiego lub architektonicznego przygotowania powierzchni i nakładania powłok w terenie.
Program wprowadzający QP 7 stanowi wstępny krok dla wykonawców, którzy obecnie nie mają doświadczenia wymaganego do ubiegania się o akredytację QP, ale chcą ją ostatecznie uzyskać.

QS-1
STANDARDOWA PROCEDURA OCENY ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONAWCY

QS 1 to standardowa procedura w Programie Akredytacji Wykonawców Malowania, która wymaga od uczestniczących wykonawców wdrożenia i udokumentowania bardziej rygorystycznych (zgodnych z normą ISO 9001) procedur kontroli jakości i prowadzenia dokumentacji w porównaniu do tych zawartych w QP 1, QP 3 itp. Jednak w przeciwieństwie do certyfikacji systemu ISO 9001, QS 1 zapewnia właścicielowi obiektu podwójną korzyść w postaci specyficznego dla branży powłok modelu SZJ dla wykonawców, którzy mają zdolność operacyjną wymaganą przez QP 1 oraz SZJ zgodny z ISO 9001 wyszczególniony w QS 1.

QN-1
UZUPEŁNIENIE DOTYCZĄCE POWŁOK W OBIEKTACH JĄDROWYCH

Niniejsza procedura uzupełniająca opisuje metodę oceny podstawowych kwalifikacji wykonawców powłok przemysłowych, którzy wykonują prace w elektrowniach jądrowych i obiektach warsztatowych, którzy pokrywają części lub podzespoły przeznaczone do zabudowy wewnątrz głównego obszaru bezpieczeństwa lub innych obszarach związanych z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych z reaktorami wodnymi. Procedura określa minimalny standard kwalifikacji.
Procedura QN 1 obejmuje nakładanie w terenie powłok ochronnych w celu kontroli korozji i odkażalności powierzchni betonowych, metali nieżelaznych i stalowych w obszarach I i III poziomu wymagań w obiektach elektrowni jądrowych. Procedura obejmuje również nakładanie powłok w zakładzie produkcyjnym na części i podzespoły, które mają być montowane w obszarach poziomu wymagań I i III.
Wymagania tej procedury mają na celu uzupełnienie wymagań QP 1 (malowanie powierzchni stalowych w terenie), QP 3 (malowanie w zakładzie produkcyjnym w obiekcie stałym) i QP 8 (malowanie powierzchni betonowych w terenie). Wykonawcy ubiegający się o kwalifikację według QN 1 (Uzupełnienie dotyczące powłok w obiektach jądrowych) muszą w pierwszej kolejności posiadać odpowiednie kwalifikacje podstawowe (tj. QP 1, QP 3 lub QP 8) w zależności od rodzaju wykonywanych prac z zakresu nakładania powłok.