JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia unikniesz potencjalnych problemów związanych z kwalifikowaniem technologii spawania

KWALIFIKACJA TECHNOLOGII SPAWANIA I PROCES CERTYFIKACJI

Kwalifikowanie technologii spawania to kluczowy element zapewnienia jakości w przemyśle spawalniczym. Proces ten obejmuje potwierdzenie kwalifikacji firmy do wykonywania określonych złączy poprzez przygotowanie wstępnej instrukcji technologicznej (pWPS), wykonanie złączy próbnych przy nadzorze niezależnego inspektora jednostki certyfikującej, przeprowadzenie badań nieniszczących (NDT) i niszczących (DT), a następnie wystawienie odpowiedniego świadectwa.

KLUCZOWE DOKUMENTY I PROCESY

W celu wdrożenia skutecznego programu spawania niezbędna jest odpowiednia dokumentacja.

pWPS

Wstępna Instrukcja Technologiczna Spawania

NADZÓR NAD WYKONANIEM ZŁĄCZY

Udokumentowane zapisy z wykonania złączy próbnych

RAPORTY Z BADAŃ

Raporty z badań nieniszczących (NDT) oraz niszczących (DT) potwierdzające spełnienie standardów

WPQR

Protokół Kwalifikacji Technologii Spawania

WPS

Instrukcja Technologiczna Spawania

CERTYFIKACJA PERSONELU POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

Kwalifikowanie technologii spawania to kluczowy element zapewnienia jakości w przemyśle spawalniczym. Proces ten obejmuje potwierdzenie kwalifikacji firmy do wykonywania określonych złączy poprzez przygotowanie wstępnej instrukcji technologicznej (pWPS), wykonanie złączy próbnych przy nadzorze niezależnego inspektora jednostki certyfikującej, przeprowadzenie badań nieniszczących (NDT) i niszczących (DT), a następnie wystawienie odpowiedniego świadectwa.

KRYTERIA DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O CERTYFIKACJĘ

– ukończone 18 lat,
– spełnienie wymagań dotyczących odbycia szkolenia i/lub uzyskania praktyki w wykonywaniu połączeń nierozłącznych, gdy jest to wymagane dokumentem odniesienia,
– posiadanie aktualnego zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania połączeń nierozłącznych.
władanie w mowie i piśmie językiem polskim lub angielskim (w tych językach prowadzony może być egzamin) w stopniu zapewniającym swobodną komunikację w zakresie prowadzonej certyfikacji,
– władanie w mowie i piśmie innym językiem, w którym prowadzony będzie egzamin – wyłącznie po ustaleniu tego faktu z Jednostką Certyfikującą

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w programie certyfikacji HMS-01.

Deklaracja jest składana na formularzu oceny JN.F.I01.01.V01.

Kandydat przystępujący do egzaminu może składać skargi i odwołania wobec rozstrzygnięć jednostki certyfikującej. Skargi i odwołania w formie pisemnej muszą być kierowane do kierownika jednostki certyfikującej.

PROCES PONOWNEJ CERTYFIKACJI

W przypadku ponownej certyfikacji przebieg działań jest dokładnie taki sam jak w przypadku pierwszej certyfikacji. W celu zapewnienia ciągłości certyfikacji zaleca się złożenie wniosku o certyfikację w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanego certyfikatu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, standardową usługą związaną z certyfikacją personelu wykonującego połączenia nierozłączne jest automatyczne powiadomienie mailowe wysyłane do osoby kontaktowej na 30 dni przed wygaśnięciem certyfikacji – dotyczy tylko certyfikatów wystawionych przez Jednostkę Certyfikującą HMS.

ZMIANY W PROGRAMIE CERTYFIKACJI LUB W NORMACH POWOŁANYCH

Przy zmianach w programie certyfikacji, jednostka analizuje, czy certyfikaty wydane przed zmianami utrzymują ważność. W przypadku zmian w normach, weryfikuje się ich wpływ na posiadane certyfikaty, a wszelkie działania są dokładnie udokumentowane.

EGZAMINY ZAWODOWE MONTERÓW

PRZYGOTOWANIE I CERTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW ZGODNIE Z NORMAMI

ISO 9001

Systemy zarządzania jakością

ISO 3834

Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

EN 1090

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

EN 15085

Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

DIN 2303

Spawanie Konstrukcji Wojskowych

EN/AS 9100

Lotnictwo i kosmonautyka

ISO 14001

System zarządzania środowiskowego

ISO 45001

System zarządzania BHP

ISO/TS 29001

Wymagania dla organizacji dostarczających produkty i usługi dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazu ziemnego